Hieronder vindt u de huurvoorwaarden

1. Definities

Dakkofferverhuur.com, hierna te noemen verhuurder
Degene die de huurovereenkomst aangaat, hierna te noemen huurder
Onder de dakkoffer wordt verstaan: de dakkoffer/skibox inclusief alle bijbehorende accessoires zoals dakdragers.

2. Aangaan van de huurovereenkomst

Nadat verhuurder per mail bevestigt heeft dat de dakkoffer nog beschikbaar is in de betreffende periode, dient de huurder binnen 3 dagen (tenzij anders overeengekomen) een aanbetaling te doen van die afhankelijk van de huurperiode wordt bepaald. Nadat deze is ontvangen zal de definitieve huurovereenkomst worden opgemaakt. Indien niet de aanbetaling niet tijdig ontvangen is, zal de reservering vervallen en dient een nieuw verzoek te worden ingediend. De huurder gaat geheel en onvoorwaardelijk akkoord met de in de huurovereenkomst overeengekomen tijd en tarief. Verder gaat huurder geheel en onvoorwaardelijk akkoord met deze algemene huurvoorwaarden van Dakkofferverhuur.com.

3. Tussentijdse wijziging van de huurovereenkomst

Indien huurder na het afsluiten van de huurovereenkomst een wijziging wil doorvoeren in de overeenkomst/huurtermijn, kan dit alleen na schriftelijke toestemming van verhuurder. Verhuurder brengt hiervoor € 10,- administratiekosten in rekening per wijziging.

4. Beëindiging van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst eindigt op het moment dat de huurder de dakkoffer (inclusief sleutels e.d.) heeft teruggebracht, en de verhuurder de dakkoffer heeft gecontroleerd op beschadigingen en/of gebreken. Pas wanneer de verhuurder constateert dat de dakkoffer onbeschadigd en in goede staat is ontvangen is de huurovereenkomst beëindigd. Voorts dient de huurder de koffer schoongemaakt af te leveren. Indien de koffer niet schoongemaakt afgeleverd wordt zal er € 10,00 schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

5. Betaling van de huurovereenkomst

Huurder dient de overeengekomen huurprijs inclusief de overeengekomen waarborgsom binnen 3 weken voorafgaand aan het begin van de huurovereenkomst over te maken op de rekening van de verhuurder. Wanneer deze niet binnen de gestelde termijn is ontvangen zal de huurovereenkomst ontbonden worden en zal de overeengekomen aanbetaling niet worden teruggestort. Verder zal ook artikel 8 in werking treden en dient u 40% van de overeengekomen huursom te betalen.

6. Ophalen, terugbrengen

De huurder dient bij het afhalen van de dakkoffer een geldig legitimatiebewijs te tonen. Hiervan zal verhuurder een kopie maken voor zijn administratie. Verhuurder behoudt zich het recht voor om vooraf de gegevens te controleren, dan wel achteraf de gegevens te verstrekken aan politie, e.d. indien er sprake is van misbruik, een misdrijf, schade voor de verhuurder of bewust schade toebrengen aan goederen van verhuurder. Huurder is zelf aansprakelijk voor het (juist) plaatsen van de dakkoffer. Verhuurder kan hem hierbij helpen maar is niet aansprakelijk voor fouten tijdens het plaatsen.De verhuurder geeft duidelijke uitleg over hoe de dakkoffer te plaatsen is. De verhuurder ontvangt bij het terugbrengen van de dakkoffer de overeengekomen borgsom contant retour. Dit tot maximaal het betaalde bedrag minus overige kosten. Dit uiteraard alleen als aan alle eisen, vermeld in artikel 4 en 7 van deze huurvoorwaarden, is voldaan.

7. Reparatie bij schade

Indien er schade wordt geconstateerd bij het terug brengen van de dakkoffer, zijn de kosten voor reparatie hiervan voor de huurder. De reparatiewerkzaamheden zal door de verhuurder worden uitgevoerd, dan wel door een door de verhuurder aan te stellen bedrijf. Reparatie van normale slijtage dient ook door de verhuurder te worden uitgevoerd, dan wel door een door de verhuurder aan te stellen bedrijf. Indien dit niet mogelijk is dient de huurder te overleggen met verhuurder over de reparatie ter plaatse en de kosten. Huurder dient een gespecificeerde factuur te overleggen van de werkzaamheden. Alleen wanneer huurder met de verhuurder heeft overlegd en de verhuurder akkoord is gegaan met de reparatiewerkzaamheden en het reparatiebedrag, zal de verhuurder de gemaakte kosten vergoeden. Ook moeten alle oude onderdelen bij de verhuurder worden ingeleverd. In alle overige gevallen komen de gemaakte kosten voor rekening van de huurder.

8. Annulering van de huurovereenkomst

Bij annulering van de huurovereenkomst wordt het volgende in rekening gebracht. Minimaal 6 weken voor het begin van de huurovereenkomst € 25,-. Minimaal 3 weken voor het begin van de huurovereenkomst € 40% van de huurprijs. Indien binnen 3 weken voor het begin van de huurovereenkomst € 60% van de huurprijs.

9. Het overschrijden van de huurtermijn

Wanneer de dakkoffer later dan de overeengekomen termijn, zoals in de huurovereenkomst staat vermeld, wordt ingeleverd, zal de huurovereenkomst onverminderd doorlopen tot het moment dat de dakkoffer weer is ingeleverd bij de verhuurder. Deze algemene huurvoorwaarden blijven ook dan van toepassing op de huurovereenkomst. De verhuurder heeft het recht om de dakkoffer onmiddellijk in te nemen na het aflopen van de overeengekomen huurtermijn. Verder dient de huurder per dag dat de dakkoffer te laat wordt ingeleverd een vergoeding te betalen van € 7,50. Dit komt boven op de in de huurovereenkomst overeengekomen dagprijs. Verder komt de geleden schade van de verhuurder volledig voor rekening van de huurder. Denk hierbij aan het huren van een extra dakkoffer. De huurder is zelf verantwoordelijk om hiervoor voldoende verzekerd te zijn.

10. De huurder en het gebruik

De huurder van de dakkoffer dient minimaal 18 jaar oud te zijn, en in het bezit van een geldig rijbewijs. Alleen de huurder, die genoemd wordt in de huurovereenkomst, is gemachtigd de dakkoffer te gebruiken. Indien directe naasten de dakkoffer gebruiken is de huurder zelf ten volle verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Het is de huurder ook niet toegestaan om de dakkoffer door te verhuren aan derden. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de dakkoffer wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld en dat dit op een zorgvuldige wijze wordt gedaan. De dakkoffer mag enkel gebruikt worden in landen die vallen binnen de Europese Unie.

11. Verzekering dakkoffer

De huurder dient de dakkoffer zelf te verzekeren tegen diefstal, schade van buitenaf e.d. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle mogelijke schade die niet gedekt wordt door de verzekering van de huurder. Hieronder valt bijvoorbeeld schade die ontstaan is door het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

12. Overmacht

Dakkofferverhuur.com is niet aansprakelijk indien een tekortkoming haar niet kan worden toegerekend (overmacht). In geval van overmacht heeft Dakkofferverhuur.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Er is in ieder geval sprake van overmacht, indien een tekortkoming van Dakkofferverhuur het gevolg is van: Oorlog; incidentele geweldmanifestaties; muiterij of opstand; Het niet retour brengen van dakkoffer door een eerdere huurder, danwel dat de koffer in een zodanige staat is teruggebracht, dat deze niet verhuurd kan worden. Dakkofferverhuur zal voor zover mogelijk proberen een vergelijkbare koffer te regelen; Een tekortkoming van de klant; Maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid of van een toezichthoudende instantie; Boycotacties. In geval van overmacht van Dakkofferverhuur.com zijn partijen slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan voor zover de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast komt te staan dat nakoming gedurende 14 dagen niet mogelijk zal zijn. Ontbinding is alleen toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Het ontbindingsrecht komt de klant niet toe indien het bestaan van de overmacht aan hem is toe te rekenen.

13. Vrijwaring verhuurder

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle mogelijk schade aan de auto, bagage, eventuele andere inhoud van de dakkoffer, en alle andere voorkomende schade. De huurder kan ook nimmer aansprakelijk gehouden worden bij het foutief overnemen van de persoonsgegevens, dan wel foutief aanleveren van persoonsgegevens. Verhuurder dient voor tekening van de huurovereenkomst aan te geven welke gegevens niet juist zijn vermeld. Bovengenoemde zaken kunnen nooit aanleiding zijn om de huurovereenkomst niet na te komen.

14. Overige bepalingen

De verhuurder behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een dakkoffer te weigeren. De huurder is zelf verantwoordelijk om zijn snelheid aan te passen vanwege het gebruik van de dakkoffer en de lading in de dakkoffer. Dit is mede afhankelijk van de auto en de lading in de dakkoffer. Alle omstandigheden, zowel beschreven als onbeschreven, die redelijkerwijs te verwijten zijn aan de huurder, en schade aanbrengen aan de verhuurder, kunnen door de verhuurder aan rechterlijke instanties worden voorgelegd. Alle gemaakte kosten komen dan volledig voor rekening van de huurder. Deze huurvoorwaarden zijn ten alle tijde geldig, tenzij er nadrukkelijk melding van wordt gemaakt dat er van een bepaald artikel wordt afgeweken.